None ( промени ) English En
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

WWW.SIMONACARDS.BG

Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта управляван от "Симонас Кардс" EООД, по-нататък наричани за краткост „Общи условия”, уреждат отношенията с потребителите, достъпа до уебсайта, функционирането му и пазаруването от него, както и всички останали дейности и услуги, предоставяни чрез уебсайта.

Настоящите Общи условия и Условията за доставка, неразделна част от настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на Потребителите на интернет сайта, управляван от „Симонас Кардс“ EООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202042854, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район "Студентски", ул. „Проф. Георги Брадистилов" № 4, ет. 5, офис 5.1

Страни по настоящите Общи условия са „Симонас Кардс“ EООД,  от една страна и всеки Потребител, заредил/отворил  интернет сайта, управляван от „Симонас Кардс“ EООД, от друга страна.

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта както и, че всяко негово активно действие и/или  запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден/отворен в браузър, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на сайта и Условията за доставка, неразделна част към настоящите Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

Потребителят заявява, че е запознат със значението и че е  съгласен с дефинициите на посочените по - долу термини. Използваните по-долу в Общите условия и в Условията за доставка термини и понятия ще имат следното значение:

 1. „Симонас Кардс“ EООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202042854, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район "Студентски", ул. „Проф. Георги Брадистилов" № 4, ет. 5, офис 5.1,– дружеството, което управлява интернет сайта „www.simonacards.bg“, наричано по-долу "Симонас Kардс" EООД и/или ние/нас.
 2. Уебсайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузър при изписване на електронния адрес www.simonacards.bg. Освен ако не е посочено друго, Уебсайтът, включително цялото му съдържание като например дизайн, текст, графики, лого, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и другите приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Симонас кардс EООД. Всички подобни права са запазени.
 3. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 4. Браузър е компютърна програма, даваща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 5. Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 6. Електронна препратка е обозначената в определена интернет страница връзка,  която позволява автоматизирано препращане чрез стандартизирани протоколи към друга интернет страница, информационен ресурс или обект.
 7. Потребител (на Уебсайта) – всяко физическо или юридическо лице - потенциален купувач, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес,  ще осъществи покупки на стоки и/или услуги по електронен път от уебсайта.
 8. Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който Потребителят се индивидуализира.
 9. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и  служи за достъп до потребителския му профил.
 10. Потребителски профил е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от опрератора, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и „Симонас Кардс“ EООД.
 11. Поръчка – предложение от страна на Потребителя за закупуване на стока или използване на услуга, публикувана на Уебсайта.
 12. Регистрация – начин за създаване на Профил в Уебсайта, чрез който Потребителят получава възможност да използва услугите, предлагани от Симонас кардс.
 13. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, присъединени към  Интернет и/или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди имена и пароли, използване   недостатъците  в системите, с цел извличане на  собствена облага или  получаване  на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталирането на вируси, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и/или асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение съгласно  българското законодателство или  друго приложимо право.

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на тези Общи условия е достъпът и ползването на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Потребителите се съгласяват и приемат тези Общи условия като се задължават да ги спазват. Ако Потребителят не е съгласен и не приеме Общите условия или ги наруши, достъпът му до Уебсайта може да бъде ограничен или прекратен. 

2.2. Симонас Кардс си запазва правото да допълва и/или изменя тези Общи условия по всяко време без изрично уведомление до Потребителите. Потребителите се считат за уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им в Уебсайта като последващото използване на Уебсайта се приема за изразено съгласие с промените от страна на Потребителите.

2.3. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт  за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт , включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

Вие можете да отпечатвате разумен брой копия и можете да изтегляте извадки от всяка страница(и) от нашия Уебсайт. Нямате право да модифицирате хартиените или дигиталните копия, които сте отпечатали или изтеглили, по какъвто и да било начин, и не може да използвате никакви илюстрации, фотографии, видео и аудио клипове или каквито и да било графики, отделно от придружаващия ги текст.

2.4. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.

2.5. Достъп до или ползване на нашия Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) може да са забранени от закона в някои държави или юрисдикции. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими закони и разпоредби на страната, от която получавате достъп до нашия Уебсайт. Ние не даваме каквито и да било гаранции, че нашият Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) е подходящ или наличен за ползване в местоположения извън Европейския съюз. 

Ние можем да рекламираме и провеждаме конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди на нашия Уебсайт. За такива конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди ще се прилагат специфични правила. Моля внимателно прочетете правилата, приложими за всякакви състезания, игри, конкурси или жребии за безплатни награди, в които участвате, като при взимане на участие от Ваша страна в такива конкурси, игри, състезания и жребии за безплатни награди ще се счита, че Вие сте приели и сте се обвързали с такива правила.

2.6. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети лица (“Уебсайтове на Трети лица”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трето лице не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за уебсайта на третото лице, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети лица за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети лице, като Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети лица на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети лица, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.

3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА САЙТА

3.1. Симонас Кардс предоставя на Потребителите на Сайта следните он-лайн услуги:

3.1.1. създаване на профил на Потребителя;

3.1.2. каталози с информация за предлаганите от Симонас Кардс стоки и услуги чрез Уебсайта;

3.1.3. създаване на Поръчки за предлагани стоки и услуги на Уебсайта;

3.1.4. предлагане на възможност за ползване на отстъпки от цената на предлагани на Уебсайта стоки или услуги;

3.1.5. търсене на стоки и услуги, разглеждане на каталози и сравняване на цени, публикувани на Уебсайта;

3.2. За използването на посочените по-горе в т. 3.1 услуги, Потребителите на Уебсайта не дължат заплащане на допълнително възнаграждение или друг вид допълнителна такса на Симонас Кардс, освен крайната цена за поръчка на стока или услуга (ведно с цената за доставка).

3.3. Сделките за изработка и доставка на продукти, сключени чрез или в резултат на Вашите посещения на нашия Уебсайт, се уреждат от нашите Условия на доставка. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете Условията на доставка.

3.4. Използването на посочените в т. 3.1 по-горе услуги на Уебсайта представлява и следва да се счита за покупко-продажба и/ или предложение за покупко-продажба на стока или услуга от страна на Потребителите към Симонас Кардс. Приемането на предложенията и/ или осъществяване на поръчка за покупко-продажба на стоки и/ или услуги се извършва от Симонас Кардс.

3.4.1. Симонас Кардс се стреми да осигури непрекъснат достъп на Потребителите до Уебсайта и до предлаганите на него услуги, посочени в т. 3.1. по-горе. Въпреки това Симонас Кардс има право да прекратява, ограничава и забранява достъп до Уебсайта на отделни Потребители във всеки момент и без изрично уведомяване.

3.5. Симонас Кардс има право да изменя, ограничава и премахва всякаква информация, публикувана на Уебсайта, с която се нарушава законодателството на Република България и/или тези Общи условия, по всяко време без да дължи изрично уведомяване за това.

3.6. Достъпът до уебсайта може да бъде временно ограничен по всяко време поради профилактика и/или технически неизправности, без да е необходимо уведомяване на Потребителите.

3.7. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, Уебсайта и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

4. ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В УЕБСАЙТА

4.1. Уебсайтът може да се използва от Потребителите след като са си създали Профил, чрез който Потребителите имат възможност да използват услугите по т. 3.1. по-горе. В случай, че Потребителят няма регистрация в сайта, той следва да премине през кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия, предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора, като създава свой потребителски профил.,.

4.2. Всеки Потребител създава Профил като попълва изискуемата информация във формата за регистрация.След първоначалното създаване на Профил Потребителят получава известие чрез посочения от него имейл за направената регистрация като следва да потвърди регистрацията чрез отваряне на интернет адреса, съдържащ се в известието.

4.3. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията му в сайта, са обозначени полетата със задължителни и доброволни данни, които Потребителят следва да попълни, както и последиците от отказ за предоставянето на тези данни. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя.

4.4. След създаването на Профил и в зависимост от това кои от услугите по т. 3.1. желае да използва, Потребителят може:

 • да следи състоянието на отправените от него запитвания до Симонас Кардс, на заявените абонаменти за информация и оферти, публикувани на Уебсайта, както и да получава имейл известия за тях;
 • да заяви получаване на имейл известия относно информация, публикувана на Уебсайта;
 • да изменя и/ или изтрие създадения Профил и/или част от съдържащата се в него информация по всяко време;

  5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  5.1. Потребителят има право да използва услугите по т. 3.1. от тези Общи условия.

  5.2. Потребителят е задължен да спазва тези Общи условия, Условията за доставка и законодателството на Република България при използването на Уебсайта и услугите по т. 3.1. от тези Общи условия.

  5.3. При създаването на Поръчка Потребителят е задължен да въведе минималната изискуема информация във формите за създаване, съдържащи се в Уебсайта и е длъжен да не публикува подвеждаща или невярна информация.

  5.4. Потребителят се задължава да заяви поръчката на български или на английски език.

  5.5. Потребителят се задължава да заявява поръчка на Уебсайта само с такива информация и изображения, за които притежава съответните авторски права, търговски марки, права за разпространение и публикуване. Симонас Кардс не носи отговорност пред Потребителите и трети лица за вреди, настъпили вследствие неправомерно използване на информация, изображения, авторски права, търговски марки, права за разпространение и публикуване от страна на Потребителите.

  5.6. Потребителят се задължава да заплаща стойността на закупените от него стоки/услуги, предлагани от сайта, управляван от Симонас Кардс EООД, по указания в сайта начин на плащане.

  5.7. Потребителят се задължава да не използва Профилите на други Потребители, да не предоставя своя Профил за ползване от други лица, както и да пази в тайна паролата на Профила си.

  6. ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

  6.1. Забранява се използването и предоставянето на Уебсайта на каквото и да е нелегално съдържание и информация, включително, но не само:

  • използването на Уебсайта и публикуваната в него информация по начин, противоречащ на целта им, на тези Общи условия и/ или на законодателството на Република България;
  • използването, предоставянето и публикуването на Уебсайта на информация и/или изображения, които нарушават законовите и морални норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица;
  • публикуването и изпращането на непоискани търговски или лични съобщения до Потребителите на Уебсайта, с които се нарушават правата им на Потребители, както и провеждането на рекламна и търговска дейност в нарушение на установените добри търговски практики;
  • нарушаването поверителността на Потребителите на Уебсайта, както и на техните права по какъвто и да е начин, включително но не само чрез събиране, притежание и разпространение на информация и лични данни на други Потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби;
  • предприемането на действия, които могат да възпрепятстват функционирането на Уебсайта, да променят, повредят, ограничат или блокират достъпа до него и/ или до данни на Потребителите, да нарушат или ограничат правата на Симонас Kардс върху Уебсайта, както и правата на всякакви трети лица.

  6.2. Забранява се използването, предоставянето и публикуването на Уебсайта при заявяване на Поръчки и информация, с които се предлагат, рекламират или се съобщава за стоки и/ или услуги в нарушение на законодателството на Република България или на правата на трети лица, както на добрите нрави, включително но не само:

  • за стоки или услуги, противоречащи на морални норми, с оскърбително текстово или графично съдържание;
  • за стоки или услуги, подтикващи към дискриминационно поведение и омраза;
  • за стоки или услуги, нарушаващи авторските права, запазени търговски марки и интелектуална собственост и накърняващи имуществени или неимуществени права на трети лица;
  • за стоки или услуги, описани по начин, който може да заблуди Потребителите за марка, производител, количество, качество, съставки, начин на производство, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка и други съществени характеристики;
  • за крадени вещи, за стоки с недоказуем произход, неправомерно придобити или съдържащи неправомерно придобита, невярна и подвеждаща информация и на информация, улесняваща или подтикваща към незаконни действия;
  • за стоки или услуги с порнографско, педофилско, хомосексуално, бисексуално съдържание, в частност материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение между лица, мастурбиране, сексуален садизъм или мазохизъм, показване на половите органи, свързани с използването на насилие или с участието на животни, в това число филми, снимки, списания и всякаква друга медия;
  • за тютюневи изделия;
  • за спиртни напитки, вино и бира с изключение на хипотезите на непряка реклама по смисъла на Закона за здравето, а именно: когато са използвани наименование или марка на алкохолна напитка, както и фирма или марка на производител на алкохолни напитки върху продукти и стоки, които не са алкохолни напитки; не е насочена към лица под 18-годишна възраст; не се използват лица под 18-годишна възраст като участници в рекламата; не свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства; не съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;
  • за лекарства, лекарствени средства и фармацевтични продукти;
  • за опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето или околната среда;
  • за наркотици, психотропни субстанции, упойващи средства, стероиди, прахове и шейкове за мускулна маса, добавки за бодибилдинг, които имат ефект и съдържание подобни на стероидите, както и всички останали контролирани вещества;
  • за животни, човешки и животински органи;
  • за валута, продукти или други свързани услуги за онлайн игри;
  • за продажба на валута на намалена стойност или валутен обмен;
  • фалшиви пари и пощенски марки;
  • за документи за установяване на самоличността (от всякакъв вид), лични данни, всякакви фалшиви документи;
  • за регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят;
  • за дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи;
  • за стоки или услуги, свързани с участието в така наречените „финансови пирамиди“;
  • за специално проектирани, разработени, конфигурирани, адаптирани или модифицирани за военно приложение стоки, както и такива стоки, които не притежават характеристики, които правят възможно използването им за граждански цели;
  • за огнестрелни оръжия и муниции, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, чието притежание или търговия са ограничени от закона;
  • за рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона;
  • за експлозиви и пиротехнически материали, пожарогасители, радиоактивни материали и леснозапалими газове и твърди вещества, токсични вещества и всякакви други опасни за човека или околната среда продукти и материали;
  • за шперцове и декодери;
  • за нелицензиран софтуер, софтуер, съдържащ вреден за ползвателя му код, софтуер, служещ за разблокиране на пароли, за проникване или проследяване;
  • за софтуер под лиценз „Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа;
  • за софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание;
  • за софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб-страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им; 
  • за активизационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят;
  • за профили за моментални съобщения в Интернет (например Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
  • за безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща), лични данни и списъци с адреси в електронна поща;
  • за настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там;
  • за профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми;
  • за системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания;
  • за самолетни билети, екскурзии, застраховки и други туристически дейности и услуги, за които се изисква регистрация по Закона за туризма, освен в случаите в които Потребителите, които ги предлагат са регистрирани и имат право да предлагат такива дейности и услуги съгласно закона;
  • за обяви за работа през интернет, както и всички видове Афилиeйт маркетинг програми;

   7. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

   7.1. Информацията, съдържанието и материалите, публикувани или съдържащи се в Уебсайта, са собственост на Симонас Кардс EООД или на Потребителите, които са ги публикували/ предоставили.

   7.2. Всички права на интелектуалната собственост, включително, но не само наименования, лога, изображения, запазени марки, патенти, софтуер, домейни, ноу-хау и други подобни, независимо дали са регистрирани или не, свързани със Уебсайта, са собственост на Симонас Кардс EООД.

   7.3. Използването, временното възпроизвеждане, копирането или съхранението на информацията, съдържанието, материалите и изображенията, публикувани или съдържащи се в Уебсайта, е забранено с изключение на случаите, когато е предназначено за лично ползване без каквато и да е търговска или икономическа цел и при спазване на изискванията на законодателството на Република България.

   8. ОТГОВОРНОСТ НА СИМОНАС КАРДС

   8.1. Симонас Кардс не носи отговорност за действията на Потребителите при или във връзка с използването на Уебсайта.

   8.2. Симонас Кардс не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на Симонас Кардс.

   8.3. Симонас Кардсне носи отговорност и в случаите, при които  Потребителят  забрави акаунта си логнат или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне същият да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с неговата регистрация.

   8.4. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира в интернет сайта управляван от Симонас Кардс, му дава единствено и само  правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Симонас Кардс. В  случай, че Потребителят промени потребителското си име Симонас Кардс не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

   9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   9.1 Симонас Кардс е регистрирано като администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на Потребителите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите по т. 3.1. от тези Общи условия услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България.

   9.2 Като използва Уебсайта, Потребителят приема личните му данни да бъдат събрани и обработени от Симонас Кардс за нуждите на правилното функциониране на Уебсайта и използването на предлаганите по т. 3.1. от тези Общи условия услуги. С приемане  на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на предлаганите на уебсайта стоки.

   9.3 Симонас Кардс полага грижата на добрия търговец и отговаря за защита на  личнните данни на Потребителя и информацията за него, станала  известна  на Симонас Кардс по повод на регистрацията на Потребителя - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

   9.4 С регистрацията си в www.simonacards.bg Потребителят разрешава в потребителските му профили в сайта, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него е-mail  адрес,  да му бъдат изпращани лични, рекламни или търговски съобщения от Симонас Кардс.

   10. ОПЛАКВАНИЯ

   10.1 В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Симонас Кардс или не бъдат изпълнени съгласно тези Общи условия, Потребителят има право да подаде оплакване в електронна форма (като използва формуляра за контакт). Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което Потребителят използва в Уебсайта и подробно описание на оплакванията.

   10.2 Ако след получаване на оплакване по реда на т. 10.1., е необходимо данните или информацията, посочени в него, да бъдат допълнени, Симонас Кардс ще се свърже с Потребителя преди да разгледа оплакването с искане за допълване на липсващите данни.

   10.3 Симонас Кардс разглежда полученото оплакване от Потребителя  своевременно като уведомява за отговора си Потребителя не по-късно от 5 дни от получаването на оплакването. Симонас Кардс има право да откаже да разгледа оплакването като в този случай следва да уведоми Потребителя в срока по предходното изречение.

   10.4 В случай, че Потребителят има оплаквания относно информация и Поръчката, публикувани на Уебсайта от други Потребители, или относно действията на други Потребители или трети лица, следва да отправи своето оплакване директно към тези лица.

   11. ГАРАНЦИЯ

   11.1. За продуктите, които продаваме чрез Уебсайта, ние гарантираме съответствие и качество на продуктите до степента и за периода, посочени в тези Условия на доставка и всякакви съпътстващи продукта документи (напр. гаранционни сертификати), които ние предоставяме или правим налични за Вас. Ние Ви гарантираме, че такъв продукт, при доставка и за съответния гаранционен срок, ще съответства във всички съществени аспекти на своето описание, ще бъде със задоволително качество и ще бъде разумно пригоден за всички цели, за които продуктите от този вид обикновено са предназначени.

   11.2. Вие винаги имате правата на потребителска гаранция предоставени съгласно императивните разпоредби на приложимо право. В случай че гаранцията, която ние Ви предоставяме с настоящото ограничава или изключва някакви права, които Вие може да имате съгласно императивните разпоредби на приложимото право, такива императивни разпоредбите имат превес.

   11.3. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на доставката, освен ако (i) друг гаранционен срок е посочен в съпътстващите продукта документи (по-конкретно, гаранционния сертификат) и такъв по-кратък гаранционен срок е допустим от закона за такива специфични продукти или (ii) този продукт има среден период на употреба по-кратък от 24 месеца, в който случай гаранционният срок се намалява до периода, равняващ се на такъв среден период на употреба.

   11.4. Гаранцията се предоставя при условие, че Вие сте действал в съответствие с инструкциите за употреба и поддръжка, (i) които са очевидни предвид съответния контекст или естество на продукта и/или (ii) които са посочени на етикета, придружаващ продукта, и/или (iii) които ние сме Ви предоставили или осигурили налични.

   11.5. Гаранцията не се прилага за нормално износване и овехтяване на продуктите (или части от тях), причинено от стандартна употреба. Гаранцията също така не се прилага за дефекти, причинени от неправилна употреба, непрофесионално или неподходящо третиране или всякакви потенциални вреди, настъпили в резултат на такива. За продукти, продавани на по-ниска цена, гаранцията не се прилага за дефекти, поради които е договорена по-ниската цена. За предварително използвани продукти, ако има такива, ние не сме отговорни за недостатъци, които съответстват на нивото на употреба или износване на продукта при доставянето му до Вас.

   11.6. Информация за сроковете и условията на гаранцията на Симонас кардс и общи инструкции за употреба и поддръжка на определени продукти може да бъде предоставена или осигурена налична за Вас (i) на нашия Уебсайт или (ii) под формата на документ или брошура, доставени с продукта:

   11.7. Мерки в случай на недостатъци или несъответствие:

   11.7.1. Ако продуктът, който сме Ви доставили има недостатъци или не съответства на уговореното, Вие имате правата, произтичащи от нашата гаранция. Вие нямате право и разпоредбите на този раздел (мерки в случай на недостатъци или несъответствие) не се прилагат, ако сте знаели за недостатъка при направата на Вашата поръчка, или ако Вие (или някой, за който Вие носите риска) сте причинил недостатъка.

   11.7.2. Ако даден продукт, който сме Ви доставили има недостатък или не съответства на договора, моля уведомете ни възможно най-скоро в разумен срок след установяването на несъответствието и ни върнете продукта. В такъв случай Вие трябва да ни предоставите подробно описание на Вашето оплакване, както и (i) фактурата или доказателство за плащане, и (ii) писмена декларация или други документи, на които основавате Вашата претенция и основанията за оплакването, и (iii) други документи, както се изискват от приложимото право. Ние ще прегледаме продукта съобразно с това.

   11.7.3. Вие имате правото да поискате поправка или замяна на продукта, ако такова искане не е неразумно по отношение на естеството на недостатъците или несъответствието. Ако ние нямаме възможността да предложим надлежна поправка или замяна на продукта, ние ще Ви възстановим сумата, платена от Вас на нас за този продукт. Чрез приемане на тези Условия на доставка Вие изрично се съгласявате, че съгласно нашето гаранционно задължение ние може да изберем да Ви възстановим сумата, платена от Вас на нас за този продукт и че от гледна точка на потребителските Ви права възстановяването на сумата е поне толкова благоприятно за Вас колкото и другите гаранционни права, които може да имате.

   11.7.4. В случай на поправка или замяна, ние ще поправим или заменим и ще доставим поправения или заменен продукт без допълнителни разходи за Вас. В такъв случай Вие нямате право на възстановяване на платените суми или на намаление от продажната цена. За такъв поправен или заменен продукт ще се прилагат същите срокове и условия като тези на първоначалния договор за продажба.

   11.7.5. В случай на възстановяване на сумата, ние ще Ви възстановим във възможно най-кратки срокове цялата сума, получена от Вас за този продукт, включително таксите за обработка (такси за административна обработка на COD), ако има такива, както и всякакви разумни преки разходи, които сте направили по връщането на продукта до нас.

   11.7.6. Ние ще извършваме такива възстановявания посредством банков превод. Ако вече не сте го направил, моля изпратете ни най-късно в момента на връщане на продукта данни за Вашата лична банковата сметка, открита в Обслужваната държава и във валутата, в която сумата е платена (име на банка, IBAN, име на титуляр на сметка), по която можем да извършим възстановяването на сумата.

   12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   12.1. Уебсайтът и услугите, предлагани на него по т. 3.1. от настоящите Общи условия, е предназначен за използване от определен кръг лица. В случай, че  Потребител, който не отговаря на съответните критерии, реши да използва Уебсайта и услугите, предлагани на него по т. 3.1. от тези Общи условия, поема изцяло риска за това, както и отговорността да спазва тези Общи условия и законодателството на Република България.

   12.2. В случай, че някоя от клаузите на тези Общи условия се окаже невалидна, неприложима или незаконна поради някаква причина, такава клауза не възпрепятства влизането в сила на която и да е от останалите клаузи на Общите условия.

   12.3. Тези Общи условия се регулират и тълкуват въз основа на действащото законодателство на Република България.

   12.4. Всички спорове, възникнали по повод и във връзка с настоящите общи условия, неспазването им, валидността им или тълкуването им, се уреждат чрез добронамерени преговори между Потребителите и Симонас Кардс ООД и чрез медиация. В случай, че не бъде постигнато споразумение в срок от 30 дни от получаване на уведомлението за възникване на спор, всяка Страна има право да отнесе спора към Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена Палата ("арбитраж към БТПП") съгласно правилата за арбитраж ("Правилата") на БТПП от един арбитър, посочен в съответствие с Правилата. Мястото на арбитраж е София, България. Арбитражът се извършва на български език. Арбитражното решение е окончателно и задължително за Страните.

   Тези Общи условия за ползване на Уебсайта са последно актуализирани към 01.12.2015 год.

България United Kingdom Türkiye Srbija România Italia GREECE France España Deutschland