None ( промени ) English En
Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. „Симонас кардс“ EООД (наричано по-долу „Търговецът“)  е дружество, регистрирано  като администратор на лични данни по закона за защита на личните данни с удостоверение за администратор на личните данни № 1336805 и като такъв има право да събира и обработва лични данни на Потребителите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите по т. 3.1. от Общите условия за ползване на уебсайта www.simonacards.bg услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България.


2. Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия за ползване на уебсайта www.simonacards.bg, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана за нуждите на правилното функциониране на Уебсайт , както и във връзка с използването на предлаганите по т. 3.1. от Общите условия услуги. С приемане  на Общите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на предлаганите на уебсайта стоки.


4. Търговецът събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване на уебсайта
www.simonacards.bg. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Търговеца.


5. С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, сключван от разстояние.


6. С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил, да бъдат използвани и разпространявани от Търговеца за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забранен достъпът до тях.

7. „Симонас кардс“ EООД си запазва правото да използва данни на клиентите само и единствено в обобщен вид под формата на статистика и проучвания. Резултатите се представят в сумиран вид и не съдържат данни за отделни индивиди. Всички клиентски данни, предоставени по време на регистрация или посочени във въпросника, остават поверителни.

8. „Симонас кардс“ EООД полага грижата на добрия търговец и отговаря за защита на  личните данни на Потребителя и информацията за него, станала  известна  на Симонас кардс по повод на регистрацията на Потребителя - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


8. „Симонас кардс“ EООД се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:


– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;


– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;


– други посочени в закона случаи.

9. С регистрацията си в www.simonacards.bg Потребителят разрешава в потребителските му профили в www.simonacards.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него е-mail  адрес,  да му бъдат изпращани лични, рекламни или  търговски съобщения от Симонас кардс.

България United Kingdom Türkiye Srbija România Italia GREECE France España Deutschland