None ( промени ) English En
EU проект - Внедряване на иновативна услуга за дизайн

EU.JPGproekt.jpg

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 17.10.2017 г. от 13:00 часа на адрес гр. Плевен, ул. Георги Кочев 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002­1.001-0047-С01 /18.01.2017 г. между МИ и Симонас Кардс ЕООД по проект: „Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяне чрез иновативно компютърно приложение“. 

Проектът е насочен към внедряване на иновативна услуга, собствена разработка на Симонас Кардс – дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт. Услугата по обединяване на три и повече различни вида идентификации на карти и продукти –персонализация с баркод, изображение, контактен чип или енкодиране на безконтактен чип с данни на различни приложения и запис на магнитна лента. 

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 410 168.88 лв., от които 987 118.20 лв. безвъзмездна финансова помощ (839 050.48 лв. европейско и 148 067.72  лв. национално съфинансиране) и 423 050.68 лв. собствено съфинансиране.

Източник: Екип по проекта 
„Симонас Кардс“ ЕООД на 10.08.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.001-0614-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Симонас Кардс ЕООД”. 

Проектът е свързан със закупуване на нова цифрова печатарска машина с офсетна технология на печат – 1 бр. и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Описаните инвестиции и услуги ще доведат както до подобряване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на предприятието, така и до подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на отделяните при производството емисии въглероден диоксид. Новата машина, която ще замени съществуващата офсетна печатарска машина, може да използва рециклирани суровини (PVC листа), което ще допринесе за опазването на околната среда. В допълнение, закупуването на новата машина значително ще усъвършенства и ускори операциите по печат, а персонализацията на картите като отделен етап ще отпадне, тъй като ще се извършва паралелно с печата. Това не само ще спести работно време, а и значително ще подобри качеството на продукцията. Всичко това, заедно с по-качествената професионална изработка на картите и възможността за въвеждане на по­атрактивна ценова политика от страна на „Симонас Кардс“ ЕООД поради намалените производствени разходи, ще доведе до повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на "Симонас Кардс" ЕООД. 

Общата сума на инвестицията е 1 105 000.00 лв., от които 375 050.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (318 792.50 лв. европейско и 56 257.50 лв. национално съфинансиране) и 729 950.00 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „Симонас Кардс“ ЕООД чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново високо енергоспестяващо оборудване, допринасящо за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното производствено въздействие върху околната среда.


Специфични цели на проекта:

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната интензивност на компанията;
 • Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;
 • Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
 • Намаляване на оперативните разходи на дружеството и респективно на себестойността на продукцията и услугите;
 • Повишаване на производствения капацитет и качеството на продукцията.


Резултати: 

 • Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова цифрова печатарска машина с офсетна технология на печат ­ 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 1 от енергийното обследване;
 • Повишено качество на предлаганата продукция;
 • Повишен производствен капацитет;
 • Възможност за поемане на повече поръчки и/или привличане на нови клиенти;
 • Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан приемо-предавателен протокол;
 • Въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт
 • ISO 50001;
 • Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 31.03.2017 г. от 13:30 часа на адрес гр. Плевен, ул. Монтажник 18, в Заседателна зала на Производствена база „Илина“, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002­1.001-0047-С01/18.01.2017г. между МИ и Симонас Кардс ЕООД по проект: „Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяне чрез иновативно компютърно приложение“. 

Проектът е насочен към внедряване на иновативна услуга, собствена разработка на Симонас Кардс – дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт. Услугата по обединяване на три и повече различни вида идентификации на карти и продукти –персонализация с баркод, изображение, контактен чип или енкодиране на безконтактен чип с данни на различни приложения и запис на магнитна лента. 

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 410 168.88 лв., от които 987 118.20 лв. безвъзмездна финансова помощ (839 050.48 лв. европейско и 148 067.72  лв. национално съфинансиране) и 423 050.68 лв. собствено съфинансиране.

Източник: Екип по проекта 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-1.001-0047-С01 Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Симонас Кардс ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УОНа 18.01.2017г. фирма „Симонас Кардс“ ЕООД подписа договор BG16RFOP002­1.001-0047-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативна компютърно приложение“. 

Проектът е насочен към внедряване на иновативна услуга, собствена разработка на кандидата – дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт. Услугата по обединяване на три и повече различни вида идентификации на карти и продукти –персонализация с баркод, изображение, контактен чип или енкодиране на безконтактен чип с данни на различни приложения и запис на магнитна лента е иновация на световно ниво. С внедряването на иновативната услуга ще може да се реализира по-разнообразен и различен дизайн на персонализация на продукта, което е от съществено значение за клиентите, които персонализират своите продукти, защото искат да бъдат идентифицирани с тяхната марка, лого и отличителни белези. В този смисъл иновативната услуга комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт е в тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, направление „Творчески индустрии с акцент в дизайна“ от ИСИС.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 410 168.88 лв., от които 987 118.20 лв. безвъзмездна финансова помощ (839 050.48 лв. европейско и 148 067.72  лв. национално съфинансиране) и 423 050.68 лв. собствено съфинансиране. 

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на "Симонас Кардс" ЕООД в тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, направление „Творчески индустрии с акцент в дизайна“ от ИСИС чрез внедряването на иновативна на световно ниво услуга - Дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение.

Специфични цели на проекта:

-Внедряване на иновативна на световно ниво услуга за персонализация на продукти, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение;

-Разширяване на възможностите за персонализация на "Симонас Кардс" ЕООД;

-Разширяване на капацитета на "Симонас Кардс" ЕООД;

-Подобряване на конкурентоспособността на "Симонас Кардс" ЕООД.

Резултати: 

Внедряване на иновативна на световно ниво услуга дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт;

Постигане на желаното съответствие цена/себестойност на иновативната услуга и като следствие – постигане на дисконтиран срок за откупуване на инвестицията между 1 и 5 години;

Възможност за едновременно предлагане на услугата на множество потребители /поръчките се приемат изцяло електронно/ и в резултат – постигане на вътрешна норма на възвращаемост между 20 и 40%;

Нарастване на производителността на предприятието, в следствие на внедряването на иновацията и поради цялостната автоматизация на процесите, извършвани от изцяло автоматични устройства и машини, контролирани от софтуера разпределител;


На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. Тръжна документация „избор с публична покана“ с предмет: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА:

0.Resh_otkrivane.pdf 

1_Publichna_pokana_PMS_160_Simona (1).pdf 

2_Metodika_za_ocenka.pdf 

3_Prilojenie_3_7_Declaracia_ZUSESIF_PMS_160.pdf 

4_Prilojenie_3_3_Iziskvania_oferti.pdf 

5_ProektoDogovor_Software.pdf 

6_Obrazec_1_-_Spravka_specifichen_oborot (1).pdf 

7_Obrazec_2_-_Spisak_izpulneni_dostavki.pdf 

8_Obrazec_3_-_Spisuk_angazirani.pdf 

Prilojenie_3_4_Oferta_PMS_160 (1).pdf

Technicheska_specifikacia.pdf

България United Kingdom Türkiye Srbija România Italia GREECE France España Deutschland